RSS

SOŇKY HABARLAR

28 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GDA-NYŇ RESMI DÄL SAMMITINE GATNAŞDY

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow GDA gatnaşyjy-döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl sammitiniň işine gatnaşmak üçin Sankt-Peterburg şäherine bardy. Türkmen döwletiniň Lideri sammitde çykyş edip, "Dialog - parahatçylygyň kepili" diýlip atlandyrylýan häzirki zaman halkara gatnaşyklarynyň täze pelsepesini döretmek baradaky başlangyjyň ähmiýeti hem aýratyn bellenildi. COVID-19 netijelerine garşy göreşi dowam etmegiň zerurlygyny nygtamak bile...

DOWAMY
28 Dek

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ RUSSIÝANYŇ PARLAMENTINIŇ ÝOKARY PALATASYNYŇ SPIKERI BILEN TELEFON ARKALY GEPLEŞIGI

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň GDA gatnaşyjy-ýurtlaryň baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna bolan saparynyň barşynda Sankt-Peterburg şäherinde onuň Russiýa Federasiýasynyň Federal ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy W.I.Matwiýenko bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda dürli ulgamlardaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Tü...

DOWAMY
24 Dek

TÜRKMENISTAN «SPUTNIK LAÝT» SANJYMYNY HASABA ALAN DÖWLETLERIŇ ILKINJILERINIŇ BIRI BOLDY

Öň hem habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik Laýt» sanjymyny hasaba aldy we onuň ulanylmagy üçin degişli şahadatnamany berdi. Şeýlelik bilen, Türkmenistan «Sputnik V», «EpiWakKorona» we «Sputnik Laýt» ýaly rus sanjymlarynyň öz çäginde ulanylmagyny makullan döwletleriň ilkinjileriniň biri boldy. Bu serişdeler bilen sanjym edilmegi ilatda immunitetiň tiz kemala getirilmegine mümkinçilik berer. Göni maýa goýumlaryň Rus gaznasynda (GMgRG) be...

DOWAMY
23 Dek

TÜRKMENISTAN «SPUTNIK LAÝT» RUS SANJYMYNY HASABA ALDY

2021-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi «Sputnik Laýt» sanjymyny hasaba aldy we degişli şahadatnamany berdi. Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda «Sputnik Laýt» dünýäniň 15-den gowrak ýurtlarynda hasaba alyndy we ýene-de 30-a golaý döwletlerde bu serişdäni bellige alyş amallary dowam edýär. GMgRG şeýle-de bu sanjymyň 10-dan gowrak ýurtlarda önümçiliginiň hem meýilleşdirilendigini habar berýär. Hususan-da, ýakyn wagtda Sputnik Laýt» sanjymy Hi...

DOWAMY
22 Dek

TÜRKMENISTANYŇ HÖKÜMET WEKILIÝETINIŇ PAKISTANA WE HINDISTANA BOLAN SAPARLARYNYŇ JEMLERI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Şu gün, 22-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bolan iş duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow hökümet wekiliýetiniň şu ýylyň 18-20-nji dekabry aralygynda Pakistan Yslam Respublikasyna we Hindistan Respublikasyna guralan saparlarynyň jemleri boýunça hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyz tarapyndan hemişelik bitaraplyk derejämize esaslanan daşary syýasat strategiýamyzyň ýörelgelerine la...

DOWAMY
22 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE BRIFING GEÇIRILDI

Şu gün, 22-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde koronawirus ýokanjynyň ýaýramagynyň we ýurdumyzyň çäklerine getirilmeginiň öňüni almak boýunça daşary ýurt döwletleriniň tejribelerini öwrenmäge bagyşlanan brifing geçirildi. Brifinge ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň ýolabaşçylary we işgärleri, şeýle hem Türkmenistanyň daşary ýurtlarda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Brifingde çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Ba...

DOWAMY
21 Dek

TÜRKMENISTANYŇ DIM-DE ÝURDUMYZYŇ SAGLYGY GORAÝYŞ ULGAMYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ HEM-DE TÜRKMEN DIPLOMATLARYNYŇ GATNAŞMAGYNDA DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ulgamynyň hem-de döwletimiziň daşary ýurtlardaky diplomatik we konsullyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi. Mejlisiň başynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary S.Toýlyýew giriş sözi bilen çykyş etdi. Wise-premýer Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan ýurdumyzyň çäginde koronawirus hem-de beýleki howply ýokanç keselleriň ýüze çykmagyna we ýaýramagyna ýol...

DOWAMY